Algemene voorwaarden  
Bijna alle artikelen in ons assortiment zijn handgemaakte artikelen. De artikelen zijn met veel zorg en liefde gemaakt en we hebben deze zelf in gebruik bij jonge kinderen. De artikelen zijn echter niet getest. We streven naar de beste kwaliteit van onze producten. Het gebruik van onze producten is echter op eigen risico. Controleer daarom regelmatig of het artikel nog in tact is en naar behoren werkt.
Wanneer u onze producten voor kinderen gebruikt, adviseren wij voor de veiligheid om de producten altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken.
 
Algemene Voorwaarden van Gijs & Gijsje, gevestigd te Kropswolde en Groningen
Versie geldig vanaf 24 juni 2010
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gijs & Gijsje. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Gijs & Gijsje. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Gijs & Gijsje behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Gijs & Gijsje erkend.
1.4 Gijs & Gijsje garandeert, dat het geleverde product beantwoordt  aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Gijs & Gijsje bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Gijs & Gijsje zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Gijs & Gijsje geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's.
4. Gegevensbeheer
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Gijs & Gijsje, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gijs & Gijsje. Gijs & Gijsje houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
4.2 Gijs & Gijsje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Gijs & Gijsje maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
5. Garantie
5.1 Gijs & Gijsje garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Gijs & Gijsje) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per e-mail te melden aan Gijs & Gijsje. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Gijs & Gijsje schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend en op kosten van de afnemer. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
5.4 Indien klachten van de afnemer door Gijs & Gijsje gegrond worden bevonden, zal Gijs & Gijsje naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos herstellen, vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Gijs & Gijsje en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Gijs & Gijsje voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Gijs & Gijsje in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Gijs & Gijsje en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
6. Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Gijs & Gijsje zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Gijs & Gijsje slechts,  nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van Gijs & Gijsje gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.5 Gijs & Gijsje kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien,  de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen Gijs & Gijsje en een klant komt tot stand , nadat een bestellings opdracht door Gijs & Gijsje op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Gijs & Gijsje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s,  tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Gijs & Gijsje gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Zeker,  omdat de artikelen handgemaakt zijn .kunnen deze iets afwijken ten opzichte van de foto.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Gijs & Gijsje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen